Renditingimused

1. SÕIDUKI KASUTAMINE

1.1 Rentija peab olema 21 aastat vana, omama B-kategooria juhiluba ning vähemalt 2 aastast juhtimiskogemust.

1.2 Väiksema juhtimiskogemuse korral on Rendifirmal õigus nõuda lisatasu  500 EURi (€) päevase rendiperioodi kohta.

1.3 Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit selleks ettenähtud korras ja suhtuma Sõidukisse heaperemehelikult.

1.4 Rentnikul ei ole õigust juhtimist üle anda kolmandale isikule ilma rendileandja kirjaliku loata. Üleandmisel kolmandale isikule jääb vastutavaks isikuks Rentnik.

1.5 Keelatud on sõiduki kasutamine teiste sõidukite pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina või muuks
selleks mitte ettenähtud otstarbeks.

1.6 Parkides sõiduki on Rentnik kohustatud järgima üldist parkimiskorda ning liiklusohutust. Lukustama uksed ning tagama sõiduki mitte langemise kolmandate isikute kätte. Samuti on Rentnik kohustatud tegema endast oleneva, et Sõiduki võtmed ning dokumendid ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Vastasel korral kannab Rentnik kulud 100% osas.

1.7 Rentnikul on soovitatav renti alustades sõiduk üle vaadata võimalike kahjustuste tuvastamiseks ning teha
vastavasisuline märge rendilepingule. Taoliste märgete puudumine välistab Rentniku hilisemate pretensioonide
esitamise võimaluse sõiduki kahjustuste osas.

1.8 Rentnik on kohustatud jälgima kõiki kehtivaid liikluseeskirju ja ohutusnõudeid ning tegema kõik endast oleneva võimaliku kahju ära hoidmiseks.

1.9 Renditud sõidukis on täielikult keelatud suitseda. Keelu eiramise korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Rentnikult 100€.

1.10 Renditud sõidukis katusel käimine rangelt keelatud. Keelu rikkumisel trahv 50 EUR.

1.11 Sõiduki juhtimise õigus on antakse lepingu käigus kokkulepitud inimestele.

1.12 Rendifirma annab Rentniku valdusesse renditava sõiduki lepingus kokkulepitud ajavahemikul.

1.13 Rentnikul on õigus tagastada Sõiduk enne kokkulepitud tähtaega, kusjuures raha kasutamata aja eest ei tagastata.

1.14 Rendiperioodi omavolilise ületamise ning Sõiduki mitte tagastamise korral on Rendifirmal õigus pöörduda politsei poole ning kuulutada sõiduk tagaotsitavaks.

2. RENTINIKU VASTUTUS

2.1 Rentnik on kohustatud hüvitama Sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud kahjustused, millised ei kuulu hüvitamisele kindlustusfirma poolt.

2.2 Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukilt kaotatud, purunenud või vigastatud osad, mille maksumused jäävad alla kindlustuslepingus näidatud omavastutuse, täies ulatuses. Kaskokindlustuse omavastutus on 320€.

2.3 Kui rendiautot ei ole võimalik kasutada ja Sõiduki kasutamist takistab Rentniku süüst tulenev asjaolu (nt avarii, vandalism, tehniline rike vms) mis tekkis ajal, mil Sõiduk oli rentniku valduses on Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale lepingujärgset renditasu iga päeva eest, alates hetkest, mil tekkis sõiduki kasutamist takistav asjaolu kuni sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseni. Kulutused, millised tuleb teha Sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ja mis tekkisid ajal, kui Sõiduk oli Rentniku valduses, kannab Rentnik. Sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamisena on käsitletavad mistahes remonttööd Sõiduki taastamiseks seisu, millises Rentnik sõiduki enda valdusesse sai.

2.4 Rentnik on kohustatud tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed, valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms. Nende mitte tasumisel on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikul kahekordset trahvi summa tasumist.

2.5 Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud summas -€ ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamiskulud täielikult, kui rehv on hävinenud.

2.6 Rentnik on vastutav tekitatud kahjude ja/või Sõiduki väärtuse eest täies ulatuses, kui:

2.6.1 Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all;

2.6.2 Sõidukit on kasutatud seadust rikkuvatel eesmärkidel (kuritegu, röövimine vms.);

2.6.3 Kahju tekkis Rentniku poolt liikluseeskirju või liiklusohutusnõudeid rikkudes ja kindlustusfirma keeldub kindlustushüvituse väljamaksmisest;

2.6.4 Kahju tekkimine on tingitud käesoleva lepingu tingimuste rikkumisest;

2.6.5 Kui kindlustusfirma vähendab Rendifirmale väljamaksmisele kuuluvat kindlustushüvitist liikluseeskirjade või liiklusohutusnõuete rikkumiste tõttu , kohustub Rentnik tasuma kindlustushüvitisega katmata jäänud osa Sõiduki täisväärtusest ja hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud;

2.6.6 Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik vaidlematult hüvitama Rendifirmale tekkinud kahjud;2.6.7 Kui rendiauto on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 15% renditud sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui Rentnik tagastab Rendifirmale sõiduki dokumendid ja võtme.

2.6.7 Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul Sõiduki dokumente ja võtit ei tagasta, on Rentnik vastutav Sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud;

2.6.8 Käesoleva lepingu mistahes tingimuse rikkumise eest Rentniku poolt, on Rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi 200 EURi (€), kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;

2.6.9 Kõik käesoleva lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita neljateistkümne (14) päeva jooksul peale Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest;

2.6.10 Rendifirmal on õigus nõuda ja esitada Rentnikule käesolevast lepingust tulenev mistahes rahaline nõue kohe, kui nõude ulatus on selgunud, millise nõude on Rentnik kohustatud tasuma vastavalt lepingu punktile 2.6.10. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine;

2.6.11 Ühegi kahju hüvitamine ei vabasta Rentnikku renditasu maksmisest nende päevade eest, mil kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord;

2.6.12 Kui Rentnik ei nõustu Rendifirma poolt esitatud nõude või selle suurusega, on tal õigus esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul arvates nõude kätte saamisest. Hagi tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.

2.7 Vääramatu jõud:

2.7.1 Lepingu osapooled vabanevad Lepingu osalisest või täielikust täitmisest juhul, kui mittetäitmine on põhjustatud vääramatu jõu tulemusena, mis tekkis pärast Lepingu sõlmimist erilise iseloomuga sündmuste tõttu, mida osapooled ei võinud ette näha ega ära hoida nende käsutuses olnud vahenditega. Vääramatu jõu tingimuste hulka kuuluvad sündmused, millele osapooled ei saa mõju avaldada ja millede tekkimise osas nad ei saa kanda täit vastutust.

2.7.2 Osapool, kes viitab vääramatu jõu asjaolule, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teisele poolele teatama.

2.7.3 Vääramatu jõu mõju tingimustes lükkub käesoleva Lepingu täitmine edasi kuni nimetatud tingimuste ja nende tagajärgede lõppemiseni.

3. RENDITASU

3.1 Sõiduki kasutamise eest maksab Rentnik renditasu kokku.

3.2 Tagatisraha peab Rentnik maksma lepingu nõuete täitmise tagatiseks. Tagatisraha suurus on 300 EURi. Lepingu lõppedes pretensioonide puudumisel tagatisraha tagastatakse Rentnikule hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

3.3 Kui Rentnik ei tasu kokkuleppelist renditasu lepingu märgitud tähtajaks ja sõiduk on kokkuleppel antud Rentniku kasutusse, on Rendifirmal õigus nõuda ühekordset leppetrahvi kolme (3) rendipäeva suuruses summas. Trahvi maksmine ei vabasta renditasu maksmisest.

3.4 Kui Rentnik ei tasu käesolevast lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt vastavalt lepingu puntkile 2.6.10, on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,5% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

3.5 Kui Rentnik ületab lepinguga fikseeritud sõiduki tagastamise rendiaega 2 tundi, ilma rendifirmale teatamata, käsitleb Rendifirma seda lepingu rikkumisena ning on õigus nõuda lisatasu 1 päeva renditasu võrra.

4. RENDIFIRMA KOHUSTUB

4.1 Andma Rentnikule töökorras sõiduki ja dokumendid kokkulepitud ajal ja kohas.
4.2 Teostama sõiduki regulaarseid tehnilisi hoolduse töid.

5. KÜTUS JA SÕIDUKI KONTROLL

5.1 Rentnik on kohustatud tagastama rendiauto täis kütusepaagiga, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Tühja või pooltühja paagi korral rakendab Rendifirma leppetrahvi 200 EURi (€).

5.2 Rentnik tagab igapäevase kontrolli sõiduki üldise tehnilise seisukorra üle.

5.3 Rendiperioodil tekkinud sõiduki riketest on Rentnik kohustatud Rendifirmat koheselt teavitama.

5.4 Kui sõiduki rike ei võimalda sõidukit edasi kasutada, kooskõlastab Rentnik Rendifirmaga remondikoha, kus rike kõrvaldatakse või lepitakse kokku muus viisis.

5.5 Rentnikul ei ole lubatud sõiduki rikkeid kõrvaldada tema enda poolt soovitud kohas ilma Rendifirma eelneva nõusolekuta. Rendifirmaga kooskõlastamata rikete- või remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud hüvitama.

6. RENTNIKU KOHUSTUSED KAHJUSTUSTE, AVARII VÕI VALDUSE KAOTUSE KORRAL

6.1 Rentnik on koheselt kohustatud teavitama Rendifirmat sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest vms, mis on seadnud ohtu või seab ohtu Rendifirma vara. Samuti on Rentnik kohustatud koheselt teavitama ka vastavalt politseid ja/või päästeteenistust.

6.2 Juhul kui Rentnik ei toimi punkti 6.1 kohaselt , vastutab ta sellega Rendifirmale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.

6.3 Liiklusõnnetuse korral, milles Rentnik süüdi pole, tuleb liiklusõnnetuses osalenud juhtidel täita nõuetekohaselt LE vorm nr 1 või kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus. Selle LE vorm nr 1 või politsei poolt koostatud sündmuskoha skeemi koopia mitte esitamisel Rendifirmale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendifirmale tekitatud kahjude eest, milline nõue esitatakse vastavalt lepingu punktile 2.6.11

6.4 Juhul kui Rentniku kasutuses oleval sõidukil tekib kahjustusi või kui sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahjud hüvitatakse vastavalt Kindlustustingimusetele Kindlustusfirma poolt, on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale kindlustuslepingus märgitud omavastutuse summad.

6.5 Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu sõidukile tekitatud kahjustuste tagajärjel sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud sõiduki seisuaja eest Rendileandjale saamata jäänud tulu kuni 90 päeva renditasu ulatuses. Seisuaega arvestatakse punktis 1.11 sõiduki kasutamise perioodi lõpu päevast kuni sõiduki taaskasutusele võtmise päevani või sõiduki turuhinna hüvitamiseni Rentniku poolt täies ulatuses.

7. RENDIFIRMA VASTUTUS AUTO RIKKE KORRAL

7.1 Auto rikke puhul tagab Rendifirma võimaluse olemasolul vahetusauto.

7.2 Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja puudub Rentniku tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib Rentnik nõuda kuni 50% hinnaalandust sõlmitud rendiperioodi eest, kui Rendifirmal puudub võimalus sõiduki asendamiseks teisega.

8. SÕIDUKI TAGASTAMINE RENDILEPINGUGA ETTENÄHTUD AJAL VÕI VAREM

8.1 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta.

8.2 Rendiaja ületamisel ilma Rendifirma vastava nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda kahekordset renditasu iga rendiaega ületanud päeva eest.

8.3 Kui Rentnik tagastab sõiduki enne rendilepinguga määratud aega või Rendifirma õigustatult katkestab lepingu, ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu.

9. RENDILEPINGU KATKESTAMINE

9.1 Rendifirmal on õigus katkestada rendileping ja nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik rikub rendilepingu tingimusi , ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, rendifirmat eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada renditud sõiduki või Rendifirma huvid.

9.2 Juhul kui Rendifirma nõuab punktis 9.1 toodud põhjustel Rendilepingu katkestamist, on Rentnik kohustatud tagastama sõiduki Eesti Vabariigi siseselt Rendifirmale hiljemalt viie (5) tunni möödudes arvates Rendifirma poolset telefoni teel edastatud teatest lepingu katkestamise kohta. Kui Rentnik sõidukit viie (5) tunni jooksul ei tagasta, kohustub ta tasuma leppetrahvi 200 EURi ja rakendub lepingu punkt 8.2.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1 Rendilepingust tulenevad vaidlused, milles Rentnik ja Rendifirma ei jõua kokkuleppele, lahendatakse Lääne-Viru maakohtus vastavalt seadustele. Vaidluste läbivaatamisel kohtus rakendatakse käesoleva lepingu tingimusi.

10.2 Rentnik peab tagastama bussi seest puhastatuna, sh. tühjendatud wc kasset. Välispesu tegema ei pea.

10.3 Mitte puhastamise korral maksab bussi puhastamine, seest 80 eur ja wc tühjendamine 50 eur.